Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp
Sunday June 2nd, 2019 572

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện cho mọi người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh.

Bài viết liên quan

Hệ thống văn bản pháp luật về Ngân hàng, tiền tệ