(Tiếng Việt) Nhiều lĩnh vực để doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư vào Thái Lan - VINAKA Promotion Center