(Tiếng Việt) Vinaka group xúc tiến Hợp tác phát triển sơn KOVA tại thị trường Đức - VINAKA Promotion Center