(Tiếng Việt) Vinaka group xúc tiến Hợp tác phát triển sơn KOVA tại thị trường Đức - 비나카무역센터